INTERNATIONAL CONFERENCE

VIDEOGAMES, TRAINING AND EDUCATION

27th – 29th September, Barcelona


PROGRAM / PROGRAMA

ENGLISH

COGAME:learning history through videogames
Videogames, training, industry and values

 

September 27th

18.00 – 20.00
Presentation videogames COGAME done in Barcelona, Roma, Budapest, Linz and Mons by participants and responsibles.
Open and participative session

Sala Acadèmia, 3rd floor


 

September 28th

9.00- 9.30. Register

9.30. COGAME, an open educational resource
Juan Pedregosa. Co-director COGAME. CEPS PROJECTES SOCIALS.

9.45 The future of the educational videogames
Albert Garcia. Popularizer of videogames. Journalist and teacher

10.15 – 11.15. COGAME: History and civic values

Videogames, museology and education
Oriol Canals. Expert in digital humanities. CEPS projectes socials

Mundaneum + COGAME : To translate the maps into utopies
Emilie Thiry. Museum communication director. Mundaneum .Mons- Belgium

Immersive experiences and narratives on heritage. The case of Ullastret.
Albert Sierra. Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya.

11.15 – 11.45. Coffee break

11.45 – 12.45. Videogames and its values for training

What is a curriculum for international training projects?
Marlies Auer. Training innovation director.BFI-OOE Linz (Àustria)

Videogames in higher education
Emiliano Labrador- Director Master Multimedia Creation La Salle

Videogames and vocational training
Marta Tena March.Director of local development projects. Mas Carandell. Reus

12.45- 14.00. Videogames, gamification and creativity: approaches and formats

Pedagogic strategies
Alicia Cañellas. Pedagogue training technological projects. All VR Education.

Gamification and educational projects
Flavio Escribano. Research director on gamification. Gecon.

Creating videogames
Jordi Solà. Co-founder Cubus Games.

Training, evolution, innovation
Richard-Hebert Cuello. Strategic consultant and teacher. Enti-UB.

14.00 – 15.15. Lunch

15.15- 16.00 RPG (Role Playing Game) as learning environment

Adentures at the Convent de Sant Agustí.
Daniel Velasco. Trànsit Projectes. Jardins de la Pau

The Budapest castle
Daniel Biro. Laterna Magica. Budapest

A day at the Roman Colosseum
Alessandro Bernardini. Cies. Roma

RPG for designers and computer experts: the experience of Barcelona Activa

16.00 – 17.30 Industry, education and culture

Education, videogames…. and beyond
Marisol López. Director Àrea de cultura digital. Dept. de Cultura. Generalitat de Catalunya

Content for children and multimedia
Sandra Salvador. Kdp toons and games.

Apps for education
Gemma Malet. Planet Factory.

Game Over?
Òscar Martínez. Codirector Cogame. Trànsit Projectes – MakerConvent

 

Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Sales Calidoscopi 27 i 28 de setembre 2017
Carrer del Comerç, 36, 08003 Barcelona


CASTELLANO

COGAME:learning history through videogames
Videojuegos, formación, industria i valores

 

DIA 27 de septiembre

18.00 – 20.00

Demostración videojuegos COGAME: presentación de los proyectos realizados en Barcelona, Roma, Budapest, Linz y Mons por participantes y responsables.
Sesión abierta y participativa.

Sala Acadèmia, 3ª planta


 

DIA 28 de septiembre

9.00- 9.30. Registro y acreditaciones.

9.30. COGAME, un recurso educativo abierto
Juan Pedregosa. Co-director COGAME. CEPS PROJECTES SOCIALS.

9.45 El futuro de los videojuegos educativos
Albert Garcia. Popularizador de videjuegos. Periodista y profesor

10.15 – 11.15. COGAME: Historia y valores cívicos

Videojuegos, museología y educación
Oriol Canals. Experto en humanidades digitales. CEPS projectes socials

Mundaneum + COGAME : Traducir los mapas en utopías
Emilie Thiry. Directora comunicación museística. Mundaneum . Mons- Bélgica

Experiencias inmersivas y narrativa en el patrimonio. El caso de Ullastret.
Albert Sierra. Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya.

11.15 – 11.45. Coffee break

11.45 – 12.45. Videojuegos y sus valores en la formación

¿Qué es un curriculum para proyectos internacionales de formación?
Marlies Auer. Directora de innovació en la formación.BFI-OOE Linz – Àustria

Los videojuegos en la formación superior.
Emiliano Labrador- Director Máster Creación Multimedia La Salle

Videojuegos y formación ocupacional
Marta Tena March.Responsable de proyectos de desarrollo local . Mas Carandell. Reus

12.45- 14.00. Videojuegos, gamificación y creatividad: enfoques y formatos

Estrategias pedagógicas
Alicia Cañellas. Pedagoga proyectos formativos tecnológicos All VR Education.

Gamificación y proyectos educativos
Flavio Escribano. Director de investigación sobre gamificación en Gecon.

Creación de videojuegos
Jordi Solà. Cofundador Cubus Games.

Formación, evolución, innovación
Richard-Hebert Cuello. Consultor estratégico y profesor en Enti-UB.

14.00 – 15.15. COMIDA (no facilitada)

15.15- 16.00 El RPG (Role Playing Game) como entorno de aprendizaje

Aventuras en el Convent de Sant Agustí.
Daniel Velasco. Trànsit Projectes. Jardins de la Pau

El castillo de Budapest
Daniel Biro. Laterna Magica. Budapest

Un dia en el Coliseo romano
Alessandro Bernardini. Cies. Roma

RPG para diseñadores y programadores: la experiencia de Barcelona Activa

16.00 – 17.30 Indústria, educación, cultura.

Educación, videjuegos…. y más allá.
Marisol López. Directora Àrea de cultura digital. Dept. de Cultura. Generalitat de Catalunya

Contenido para infancia y multimedia
Sandra Salvador. Kdp toons and games.

Apps para la educación
Gemma Malet. Planet Factory.

Game Over?
Òscar Martínez. Codirector Cogame. Trànsit Projectes – MakerConvent

 

Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Sales Calidoscopi 27 i 28 de setembre 2017
Carrer del Comerç, 36, 08003 Barcelona

CATALÀ

COGAME:learning history through videogames
Videojocs, formació, indústria i valors

 

DIA 27 de setembre

18.00 – 20.00
Demostració videojocs COGAME: presentació dels projectes en Barcelona, Reus, Roma, Budapest, Linz i Mons per participants i responsables. Sessió oberta i participativa.

Sala Acadèmia, 3ª planta


 

DIA 28 de setembre

9.00- 9.30. Registre i acreditacions.

9.30. COGAME, un recurs educatiu obert.

Juan Pedregosa. Co-director COGAME. CEPS PROJECTES SOCIALS.

9.45 El futur dels videojocs educatius
Albert Garcia. Popularitzador de videjocs. Periodista i professor

10.15 – 11.15. COGAME: Història i valor cívics

Videojocs, museologies i educació
Oriol Canals. Expert en humanitats digitals. CEPS projectes socials

Mundaneum + COGAME : Traduir els mapes en utopies
Emilie Thiry. Directora comunicació museística. Mundaneum . Mons- Bèlgica

Experiències immersives i narrativa en el patrimoni. El cas d’Ullastret
Albert Sierra. Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Dept. de Cultura. Generalitat de Catalunya.

11.15 – 11.45. Coffee break

11.45 – 12.45. Videojocs i els seus valors a la formació

Què és un curriculum per a projectes internacionals de formació?
Marlies Auer. Directora d’innovació a la formació.BFI-OOE Linz – Àustria

Els videojocs en la formació superior.
Emiliano Labrador- Director Màster Creació Multimedia La Salle

Videojocs i formació ocupacional.
Marta Tena March.Responsable de projectes de desenvolupament local . Mas Carandell. Reus

12.45- 14.00. Videojocs, gamificació i creativitat: enfocaments i formats

Estratègies pedagògiques
Alicia Cañellas. Pedagoga projectes formatius tecnològics All VR Education.

Gamificació i projectes educatius
Flavio Escribano. Cap recerca gamificació a Gecon.

Creació de videojocs
Jordi Solà. Cofundador Cubus Games.

Formació, evolució, innovació
Richard-Hebert Cuello. Consultor estratègic i professor a Enti-UB.

14.00 – 15.15. DINAR (no facilitat)

15.15- 16.00 El RPG (Role Playing Game) com a entorn d’aprenentatge.

Aventures al Convent de Sant Agustí.
Daniel Velasco. Trànsit Projectes. Jardins de la Pau

El castell de Budapest.
Daniel Biro. Laterna Magica. Budapest

Un dia al Colisseu romà.
Alessandro Bernardini. Cies. Roma

RPG per a dissenyadors i gestors digitals. Barcelona Activa

16.00 – 17.30 Indústria, educació, cultura.

Educació, videjocs…. i més enllà.
Marisol López. Directora Àrea de cultura digital. Dept de Cultura. Generalitat de Catalunya

Contingut per a infància i multimèdia
Sandra Salvador. Kdp toons and games.

Apps per a l’educació
Gemma Malet. Planet Factory.

Game Over?
Òscar Martínez. Codirector Cogame. Trànsit Projectes – MakerConvent

 

Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Sales Calidoscopi 27 i 28 de setembre 2017
Carrer del Comerç, 36, 08003 Barcelona